Seated (L to R):

Rajiv Seth D/59 ; Rejesh Kaswan D/77; Sudhir Sakhuja H/47; Suresh Panghal I/80; Arvind Sinha E/46; Samir Shrivastava L/65